• Klauzula RODO

Klauzula RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Gadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witold Gadowski Think Force z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32, 30-382 Kraków, NIP: 9441050718, tel. 666263845, e-mail: ksiegarniawg@gmail.com.

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwagi na realizację umowy, której są Państwo stroną, co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 pkt 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

5. Dane osobowe wskazane w zamieszczonym powyżej formularzu zostaną przekazane firmie kurierskiej odpowiedzialnej za doręczenie zamówienia. Państwa dane osobowe zostaną przekazane również do naszego biura rachunkowego jeśli będzie taka konieczność.

6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przysługują Państwu roszczenia z tytułu rękojmi. W związku z wymaganiami prawa podatkowego, Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

7. Informujemy, że mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

9. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na profilowaniu.