• Regulamin konkursu literackiego „Wydaj z nami swoją powieść” 2024

Regulamin konkursu literackiego „Wydaj z nami swoją powieść” 2024


1. Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest firma Witold Gadowski Think Force z siedzibą przy ul. Kobierzyńska 120/32 w Krakowie identyfikująca się numerem NIP: 9441050718, dalej zwany „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Konkurs rozpoczyna się dnia 26.03.2024 r. godz. 00:00, a kończy się dnia 31.08.2024 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.


2. Uczestnicy i zasady Konkursu

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
- zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
- ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiada adres mailowy;
- wykona Zadanie Konkursowe i prześle je w terminie czasu trwania konkursu na adres mailowy wydawnictwogadowski@gmail.com z dopiskiem „KONKURS”

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające napisaniu współczesnej powieści sensacyjnej, groteskowej/komediowej w polskich realiach oraz jej streszenie (dalej: Zadanie Konkursowe)

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) naruszają regulamin Konkursu.


3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać żadnych praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.


4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika (lub Uczestników), któremu przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursu wyłoni Zwycięzcę (lub Zwycięzców). Zwycięzca zostanie poinformowany o swojej wygranej mailowo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie Instagram pod konkursowym postem.

Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda:

Wydanie zwycięskiej powieści w Wydawnictwie Gadowski.

Wszelkie koszty związane z wydaniem powieści tj. redakcja tekstu, skład i łamanie tekstu, korekta tekstu, opracowanie graficzne oprawy leżą po stronie Wydawcy.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest odpowiedź zwrotna na otrzymaną wiadomość dotyczącą zwycięstwa w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do realizacji Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych, lub niezgodnych z Regulaminem.

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


5. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz na adres e-mail: wydawnictwogadowski@gmail.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2024 r.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem URL: https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/ w siedzibie Organizatora.

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.