• Regulamin

Regulamin Księgarni Internetowej

Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Witolda Gadowskiego, działającej w ramach firmy Witold Gadowski- Think Force. Księgarnia nosi nazwę Księgarnia Dla Awanturnych Witolda Gadowskiego. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z regulaminami zewnętrznego modułu sprzedażowego, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie gadowskiksiegarnia.pl w zakładce 'home'

§ 1 Szczegóły dotyczące właściciela księgarni

Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gadowskiksiegarnia.pl jest WITOLD GADOWSKI THINK FORCE z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32.
W poniższym regulaminie księgarnia internetowa prowadzona przez Witold Gadowski Think Force określana jest również jako Księgarnia.

§ 2 Sposób sprzedaży

Księgarnia internetowa Witolda Gadowskiego (Księgarnia Dla Awanturnych) prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

§ 3 Zakup towarów 

Aby zakupić wybrane pozycje należy złożyć zamówienie poprzez naszą stronę internetową. W tym celu należy dokonać następujących kroków: 
- dodanie wybranych produktów do koszyka;
- podanie poprawnych danych adresowych dotyczących wysyłki i rachunku;
- wybranie sposobu zapłaty oraz formy przesyłki;
- wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia. 

§ 4 Składanie zamówień

Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się:
- w przypadku płatności za pomocą szybkich przelewów i płatności za pobraniem - natychmiast; 
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarni.


§ 5 Czas realizacji zamówienia

Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania przesyłki do nadania (staramy się by wynosił on 1-4 dni robocze) oraz czas dostarczenia jej przez wybraną firmę kurierską (zazwyczaj 1-3 dni robocze).

Termin dostawy może ulec wydłużeniu. Maksymalny czas dostawy towaru to 30 dni.§ 6 Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie


Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.


§ 7 Ochrona danych osobowych


Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.


§ 8 Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia


Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.§ 9 Anulowanie zamówienia


Mają Państwo prawo anulować zamówienie za pomocą zmiany statusu zamówienia na "anulowane"  - link do formularza znajduje się w mailu przesłanym od Księgarni po złożeniu zamówienia (por. § 16).


§ 10 Realizacja zamówienia


1) Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnych danych (adres, imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu).

2) Warunkiem realizacji zamówienia jest także dokonanie płatności za złożone zamówienie wybraną formą płatności.

2.1) W przypadku, gdy wybraną formą płatności jest przelew tradycyjny obowiązkowe jest podanie numeru zamówienia w tytule przelewu. Na dokonanie takiej płatności mają Państwo termin wynoszący 3 dni robocze. Wpłaty nie posiadające w tytule elementów pozwalających na przypisanie ich do konkretnego zamówienia (numer zamówienia) nie będą uznawane za opłacone i nie nakładają na Księgarnię obowiązku realizacji tego zamówienia. Wpłata niespełniająca powyższych warunków będzie uznana za opłacenie zamówienia dopiero po kontakcie mailowym w wyniku którego będzie możliwe jednoznaczne przypisanie konkretnego przelewu do konkretnego zamówienia.

3) Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia. Zamówienie może zostać przywrócone na prośbę Zamawiającego za zgodą Księgarni i na zasadach przez nich ustalonych.
4) Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia przesyłek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po stronie Księgarni. Księgarnia w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z następujących przyczyn:

-podanie przez klienta niepoprawnych danych (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itd.)
-brak obecności adresata pod wskazanym adresem
-brak kontaktu z adresatem

5) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego
(jak np. błąd w adresie lub nr telefonu) zamówienie może zostać zrealizowane po kontakcie ze strony Zamawiającego- jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży

6) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności, jednak ma obowiązek pomóc Zamawiającemu w reklamacji przesyłki w firmie kurierskiej gdy zostanie poinformowana o zaistnieniu takiego problemu.

7) W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do złożenia w terminie 14 dni roboczych reklamacji- drogą mailową pod adresem ksiegarniawg@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 666263845. Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania klienta (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), firmy kurierskiej, czy Księgarni oraz od tego, czy towar zostanie zwrócony do Księgarni.

8) Księgarnia ma obowiązek dostarczyć książki (poprzez firmę kurierską) pod adres wskazany przez klienta. Księgarnia nie ma obowiązku weryfikowania poprawności adresu podanego przez klienta. Obowiązkiem klienta jest podanie poprawnego adresu dla zamówienia na etapie składania zamówienia przez formularz na stronie internetowej (gadowskisklep.mysky-shop.pl/)§ 11 Koszty i waluta


1) Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.

2) Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy dostawy. W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.§ 12 Niemożność realizacji zamówienia


W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części,
poinformujemy Państwa o tym mailowo lub telefonicznie. W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.


§ 13 Formy płatności


Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
- szybkie przelewy;
- przelew tradycyjny;
- płatność za pobraniem.


§ 14 Zwrot i reklamacje zakupionych towarów
(odstąpienie od umowy zawartej na odległość)

Jeżeli zakupiony towar posiada wady, uszkodzenia lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą:

1. W termie do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki prosimy skontaktować się z nami telefonicznie (666263845) bądź mailowo (ksiegarniawg@gmail.com). 
2. W przypadku wad takich jak uszkodzenie towaru prosimy o przesłanie nam zdjęć ukazujących uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia jednego z towarów ewentualny zwrot będzie odpowiadał wartości uszkodzonego towaru, a nie całego zamówienia.
3. Księgarnia posiada 14 dni robocznych na rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji oraz stosowną odpowiedź. 
4. Szczegóły dotyczące ewentualnej rekompensaty bądź ponownej wysyłki towaru zostaną uzgodnione wcześniej z klientem. 
5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie dotyczące podjętej decyzji.§ 15 Zwrot towaru


Klient jest zobowiązany ponieść ewentualny koszt zwrócenia towaru.

Adres zwrotów:

Ul. Jontkowa Górka 19/2
30-224 Kraków
Polska

Poniesione przez Państwa koszty, związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji- wraz z pełnym kosztem jaki ponieśli Państwo za złożone u nas zamówienie (koszt towaru+ koszt wysyłki)

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za awizowane przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. § 16 Rozstrzyganie sporów


Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 18 Zmiany regulaminu


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.